Ako prebieha prepis vlastníctva nehnuteľnosti na katastri? - REALITNÉ SLUŽBY, s.r.o.

Podpis kúpnej zmluvy a vyplatenie kúpnej ceny na nadobudnutie nehnuteľnosti nestačí. Kupujúci sa stáva jej oficiálnym vlastníkom až po prepísaní vlastníckeho práva k danej nehnuteľnosti. Práve tento krok uzavrie celý proces kúpy nehnuteľného majetku a s tým spojenú zmenu jeho vlastníctva.

Prepis vlastníctva nehnuteľnosti je nutný pri kúpe akejkoľvek nehnuteľnosti na území SR. Bez tohto právneho úkonu nie je možné získať nehnuteľnosť do vlastníctva ani v prípade, že nový majiteľ už za ňu zaplatil. Bez prepisu zároveň neprebehne ani odovzdanie predmetného nehnuteľného majetku do užívania novému vlastníkovi. O to viac dôležité je iniciovať prepis vlastníctva nehnuteľnosti čo najskôr po kúpe a zvládnuť tento proces so všetkým, čo prináša.

Kde vybaviť prepis vlastníctva nehnuteľnosti?

Miestom vykonania tohto právneho úkonu je vždy katastrálny úrad. Kupujúci však nemôže žiadať o prepis vlastníckeho práva akýkoľvek kataster. Podľa legislatívy to má v kompetencii príslušný kataster spadajúci pod okresný úrad v obvode, kde je situovaná daná nehnuteľnosť. Ten zaistí vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra, čím sa kupujúci definitívne stane majiteľom daného bytu, domu alebo iného nehnuteľného majetku. Tomuto vkladu však predchádza niekoľko krokov, ktoré prebiehajú v rámci konania o prepise vlastníctva.  

Prepis vlastníctva začína vždy návrhom na vklad

Hneď prvým krokom je podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Toto podanie nikdy neiniciuje katastrálny úrad sám od seba. O prepísanie vlastníckeho práva musí ako prvá požiadať aspoň jedna zo zmluvných strán, ktoré sa zúčastnili kúpy bytu. Vo väčšine prípadov tak robí nový majiteľ nehnuteľnosti. Ten podá katastru kompletne spracovaný návrh na vklad so všetkými potrebnými prílohami a dokumentmi, ktoré kataster k prepisu vlastníckeho práva požaduje.

Čo všetko obsahuje návrh na vklad do katastra?

- adresát – príslušný okresný úrad a pod neho spadajúci katastrálny úrad

- účastníci konania – zúčastnené zmluvné strany, predávajúci a kupujúci

- vyznačenie právneho aktu – kúpna zmluva, prípadne darovacia zmluva

- údaje o nehnuteľnosti – cena, veľkosť, parcela, list vlastníctva, katastrálne územie

- návrh na vklad sa katastru podáva so zmluvou o prevode vlastníctva nehnuteľnosti

- podobne ako návrh na vklad do katastra, aj zmluva sa predkladá v 2 vyhotoveniach

- súčasťou návrhu sú aj prílohy v závislosti od toho, o aký druh nehnuteľnosti sa jedná

Katastrálny úrad začne konanie o návrhu na vklad

Po podaní návrhu so všetkými požadovanými prílohami začne kataster konanie o návrhu na vklad. To sa zaháji zaevidovaním podaného návrhu, počnúc ktorým začína plynúť 30-dňová lehota na rozhodnutie o prepise vlastníctva. Katastrálny úrad počas tejto 30-dňovej lehoty preverí celý dokument aj so všetkými priloženými podkladmi. Pokiaľ v predloženom návrhu nenájde žiadnu chybu alebo inú prekážku, ktorá by bránila prepisu vlastníctva, a kupujúceho nevyzve k náprave stavu, do 30 dní odo dňa podania návrhu rozhodne o povolení vkladu.

Zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

V prípade, ak kataster pozastaví konanie o návrhu na vklad z dôvodu nesplnenia podmienok, nepredloženia požadovaných príloh alebo chybných údajov, predkladateľ bude musieť do 30 dní napísať dodatok k návrhu na vklad. Ten slúži práve na nápravu, ktorá umožní katastru obnoviť konanie o návrhu na vklad. Ak bude dodatok napísaný správne, úradníci budú môcť daný vklad schváliť. Na základe povolenia následne pristúpia k zápisu vlastníckeho práva, čo uzatvorí celý proces a kupujúceho urobí oficiálnym vlastníkom danej nehnuteľnosti.

Po zápise vlastníckeho práva do katastra môže prebehnúť odovzdanie danej nehnuteľnosti do užívania novému majiteľovi. Toho následne čaká ešte ohlásenie trvalého pobytu na mestskom alebo obecnom úrade a prepis energií u dodávateľov. Po absolvovaní týchto krokov je proces kúpy nehnuteľnosti definitívne ukončený.

 

Zdroj foto: Shutterstock

REALITNÉ SLUŽBY, s.r.o.

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.