Predaj bytu okamžite po jeho kúpe - REALITNÉ SLUŽBY, s.r.o.

Nie každý kupujúci má v pláne využívať kúpený byt dlhodobo, či už na bývanie alebo za účelom jeho prenajímania. Niektorí majitelia pristupujú okamžite po jeho nadobudnutí k predaju.

Aktuálne platná legislatíva umožňuje predaj bytu hneď po jeho kúpe. Avšak udiať sa tak musí výlučne v súlade so zákonom. Nový majiteľ musí splniť všetky zákonné postupy, ktoré kúpa a následný predaj bytu alebo inej nehnuteľnosti vyžaduje. Až po splnení jednotlivých právnych a administratívnych krokov má majiteľ právo nakladať s nehnuteľným majetkom podľa vlastného uváženia.

Podpis zmluvy o kúpe nehnuteľnosti nestačí

Proces kúpy bytu vyžaduje niekoľko krokov, medzi ktorými nechýba podpis kúpnej zmluvy. Práve tá je základným právnym aspektom, na základe ktorého bude možné zmeniť vlastníctvo nehnuteľnosti. K tejto zmene však nedochádza samotným podpisom zmluvy a s tým spojenou úhradou kúpnej ceny. Kupujúci tak nemôže predať predmetný byt napriek tomu, že zmluva je už podpísaná. Urobiť tak bude môcť až po oficiálnom nadobudnutí vlastníckeho práva, ktoré mu bude pridelené po splnení ďalších krokov.

Kupujúci sa stáva vlastníkom po vklade do katastra

Podľa zákona dochádza k oficiálnemu nadobudnutiu nehnuteľnosti až po vklade do katastra. Týka sa to všetkých druhov nehnuteľností, nielen bytov. Práve katastrálny úrad je kľúčovou inštitúciou, ktorá rozhoduje o tom, či bude zmena vlastníka bytu odobrená a zapísaná. Udiať sa tak môže na základe podaného návrhu na vklad do katastra, ktorý podáva predávajúci alebo kupujúci. Na základe tohto návrhu začne kataster konanie o vklade do katastra, počas ktorého do 30 dní od prijatia návrhu rozhodne o zápise vlastníckeho práva, resp. o jeho zamietnutí.

Predaj bytu je možný až po nadobudnutí vlastníctva

Podanie návrhu na vklad a následne prebiehajúce konanie o návrhu na vklad do katastra ešte stále kupujúcemu nedáva právo predmetný byt predať. S predajom musí počkať na schválenie tohto vkladu a s tým súvisiaci zápis vlastníckeho práva. Ak príslušný katastrálny úrad konanie nezamietne ani nepozastaví, na rad prichádza spomínaný vklad do katastra. V rámci neho je kupujúci zapísaný na list vlastníctva ako nový vlastník, čím sa oficiálne stáva majiteľom bytu. Odo dňa tohto zápisu a oficiálneho nadobudnutia bytu môže nakladať so svojím nehnuteľným majetkom v rámci zákonom stanovených práv podľa uváženia. V okamžitom predaji bytu mu tak nebude brániť žiadna právna prekážka.

Ponuka na predaj bytu môže byť prezentovaná skôr

Aj keď predmetný byt sa nemôže predať skôr, než kataster urobí vklad, kupujúci ho môže dať do ponuky na predaj vopred. Zákon takýto krok súvisiaci s prezentáciou bytu na predaj nijako neobmedzuje. Pokiaľ sa kupujúci dohodne s predávajúcim, ponuka môže byť spustená hneď po dohode. Uviesť sa môže na akýchkoľvek dostupných portáloch, ktoré umožňujú inzerovať predaj bytov. V prípade záujmu by však kupujúci mal upozorniť záujemcu, že byt je zatiaľ v štádiu predaja a čaká sa na oficiálne uzavretie tohto procesu vkladom vlastníckeho práva do katastra.

Pre rýchlejšie a transparentnejšie zvládnutie celého procesu kúpy bytu či inej nehnuteľnosti vrátane vkladu do katastra sú k dispozícii služby realitnej kancelárie. Tá sa zároveň postará o vytvorenie ponuky bytu na predaj vrátane jej prezentácie, ktorá pomôže novému majiteľovi nájsť záujemcu o danú nehnuteľnosť v najkratšom možnom čase. Realitná kancelária zároveň prevezme plnú zodpovednosť za následný predaj bytu so všetkým, čo k realitnému obchodu patrí, čím odbremení majiteľa bytu od všetkých administratívnych povinností a urýchli celý priebeh transakcie.

 

Zdroj foto: gites.fr

REALITNÉ SLUŽBY, s.r.o.

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.